سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد سلیمانی – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
بهشاد جدیری شکری – کارشناس ارشد، اکتشاف معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود زارع نقدهی – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
فرشاسب جمشاسب – کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از روش‌های بررسی پساب‌های اسیدی تهیه مقاطع میکروسکوپی کانی‌های تولید کننده پساب و بررسی آن‌ها در زیر نور انعکاسی می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا نمونه‌های متعددی از زون‌های معدن مس سونگون اهر گرفته شود و مقاطع نازک و صیقلی از نمونه‌ها به منظور بررسی کانی‌های تولید کننده اسید و کانی‌های خنثی کننده اسید تهیه و مورد بررسی قرار گیرد. پس از شناسایی کانی‌های مذکور و تعیین زون کاهش و افزایش آن‌ها در محدوده مورد بررسی، به صورت کیفی مکان‌هایی که استعداد تولید اسید و مکان‌هایی که قابلیت خنثی کردن آن را دارند شناسایی گردید. برای تعیین نیمه کمّی این پارامترها، نمونه‌های مذکور مورد تجزیه شیمی تر قرار گرفتند، سپس با استفاده از روابط موجود، قابلیت تولید اسید و خنثی کردن آن در نمونه‌های مختلف به صورت کمّی محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده این موضوع می‌باشد که ۳ زون قابلیت تولید اسید و ۱ زون فاقد تولید خالص اسید و همچنین ۲ زون دارای وضعیت نامشخص می‌باشد.