سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا ابوعلی زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان
مرتضی مظفری –
جمشید عمیقیان –
معصومه یارمحمدی سطری –

چکیده:

نانو ذرات تک فاز فریت های نرم نیکل-آلومینیوم با فرمول استوکیومتری NiFe2-xAlxO4 که در آن x برابر صفر، ۰/۵ و ۱/۵ است به روش سل – ژل ساخته شد. اثر جانشانی یون نا مغناطیسی آلومینیوم بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی فریت جانشانی شده بررسی شد. پراش پرتو ایکس تک فاز بودن پودر ها را با ساختار اسپینلی تایید کر د. میانگین اندازه ی بلورک ها با فرمول شرر محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که ثابت شبکه با افزایش میزان آلومینیوم کاهش می یابد . منحنی پسماند مغناطیسی نمونه ها در دمای اتاق با بیشینه میدان ۸۰۰۰Oe رسم شد. این نتایج نشان می دهد که جانشانی یون آلومینیوم به جای آهن مغنا طش نمونه ها را کاهش می دهد.