سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهزاد زمانی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس طرح ملی گاوشان

چکیده:

در این مقاله به چگونگی تهیه نقشه های هم شتاب افقی بر اساس مطالعات تکتونیک منطقه ای پرداخته می شود. نقشه های هم شتاب افقیبه عنوان نقشه های تکمیلی مطالعات زمین شناسی مهندسی یک منطقه و در عین حال نقشه های پایه جهت طراحی سازه در یک منطقه اهمیت فراوان می باید.
در این مقاله بیان می شود که پس از تهیه نقشه گسلهای اصلی و گسلهای پراکنده در یک ناحیه چگونه می توان نقشه هم بزرگای زلزله و سپس نقشه هم شتاب افقی برای آن منطقه تهیه نمود. و نهایتا پکیج نرم افزاری نوشته شده برایاین کار تشریح می شود. سپس دو مورد نمونه انجام شده و در عین حال مقایسه و تایید شده توسط کارهای انجام شده قبلی در نماحیه اذربایجان (توسط شرکتهای مهندسی مشاور) و هم چنین نقشه تهیه شده (هم شتاب افقی) برای سد گاوشان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.