سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یونس پناهی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …
فاطمه بیرقدار – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …

چکیده:

حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله، سیل، جنگ آثار تخریبی بر اموال و سلامتی انسان بـه جـا مـی گـذارد . از آنجـایی کـه آثـار و عوارض انسانی ناشی از آنها قابل پیشگویی دقیق نیست . رسیدگی درست و به موقع و درمان آنهـا ا ز اهمیـت خاصـی برخـوردار است . برای نیل به این هدف مهم داشتن داروهای حیاتی و ضروری و در دسترس واستفاده درست و منطقی از آنها قابـل توجـه
محافل علمی می باشد . در این مطالعه تمام حوادث و خطرات احتمالی حاصل از حوادث غیرمترقبه پیشگویی و درمان هـایی دارویـی تأییـد شـده آنهـ ا معین شده و سپس برای هر کدام از عوارض حاصله داروهای مختلف مورد بحث قـرار گرفتـه و دارویـی مهـم و حیـاتی و مـؤثر معرفی گشته و سپس براساس پروتکل درمانی مهم براساس منابع و رفرانس ها الگوی مصرف آنها تدوین خواهد شد . نتیجه : در اختیار داشتن داروهای مهم و حیاتی و استفا ده درست و منطقی از آنها در حوادث غیرمترقبه از میزان خسارت وارده بر سلامتی انسان به شدت کاهش می دهد .