سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده تجردی – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
نوشین حافظی نژاد – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از واکنش ۲و۶- دی آمینو پیریدین با ۶- متوکسی فنیل ایزوتیوسیانات دراتانول ، -۲-N ( 4- پیکولیل) N’- (۶- آمینو فنیل) تیواوره “ ۶AmuTu40Meph” به دست آمد. شناسایی این ترکیب بهوسیله تجزیه عنصری و داده های طیفی حاصل از طیف سنجی ۱H-, 13C-NMR انجام گرفت. بررسی طیف ۱H-NMR نشان میدهد که رزونانس N’H به مقدار قابل توجهی نسبت به سایر روزنانسها به طرف میدان پایین جابجاشده است. این مسئله ناشی از پیوند هیدروژنی درون مولکولی بین نیتروژنیریدینتیواوره در محلول است.
همچنین از تبلور مجدد این ترکی در مخلوطی از حلال اتانول – استون (۱:۳) بلورهای بی رنگی به دست آمد. ساحتار مولکلوی اینترکیب به وسیله پراش سنجی تک بلوری پرتو ایکس تعیین شد. این بلورها درسیستمبلوری مونوکلینیک باگروه فضایی P2 1/c و چهار مولکوا دریاحته یکه متبلور شده اند. پارمترهای یاخته یکه عبارتند از :
(°a= 10/025 (5) Å, b= 16/810 (9) Å , c=9/557(5)Å , b = 118/468 (2)
پس از تعیین ساختار مولکولی ، مقدار R تا میزان ۰/۰۵۷۳ برای ۳۵۴۴ بازتاب مستقل (I>2s(I)) کاهش یافت.