سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رویا قره باغی – دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
الهام مطیعیان – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم
محمدقادر مرزی – دانشکده شیمی دانشگاه کردستان
هدی پاسدار – دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

با استفاده از ترکیب انتقال پروتون pnH(2))(2)(btc).2(H(2)O) که در ان (بنزین- تتراکربوکسیلیک اسید=btc و پرویان – دی آمین = pn) است و نمک تالیم (I)، کمپلکس (Tl(4)(btc)(z سنتز شد. که در این ساختار کمپلکس فقط اجزای آنیونی ظاهر و جزء کاتیون (pnH(2(+2) حذف شده است. شناسایی کمپلکس فوق با استفاده از روش های طیف سنجی IR و پراش پرتو ایکس انجام شد. ترکیب به دست آمده در سیستم بلوری مونوکلنیک و گروه فضایی P2(1)/n با دو مولکول در سلول واحد تبلور یافته و پارامترهای بلور آن عبارتند از: (فرمول در متن مقاله اصلی) مقدار R نهایی برای ترکیب سنتز شده برابر ۰/۰۲۱ به ازای ۱۷۷۵ بازتاب است. در این ترکیب وجود پیوند هیدروژنی و برهمکنش کاتیون …π، و نیروهای واندروالس موجب ایجاد یک سیستم ابر مولکولی خودمجموعه ساز شده است.