سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد حیدری – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

واکنش محلول آبی نیکل (II) نیترات با ترکیب انتقال پروتون پروپان -۱،۲- دی امونیوم پیریدین -۲،۶- دی کربوکسیلات یا (P-1,2-daH(2))(pydc) که در آن p-1,2-da پروپان -۱،۲- دی آمین و( pydcH(2 پیریدین -۲،۶-دی کربوکسیلیک اسید است، منجر به تشکیل کمپلکس (pdaH(2))[Ni(pydc)(2).4H(2)O) و یا C(3)H(12)N(2))[Ni(C(7)H(3)NO(4))(2)]·۴H(2)O) می شود. هر اتم مرکزی در این کمپلکس به وسیله ی شش اتم کوئوردینه شونده احاطه شده و اتم های متصل به فلز، آرایش هشت وجهی واپیچیده را در اطراف یون فلز به وجود می آورند. به این معنی که دو گروه پیریدین -۲،۶- دی کربوکسیلات هر یک به عنوان لیگاند سه دندانه عمل کرده و یک اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن خود را در اتصال به فلز مرکزی شرکت می دهند. افزون بر آن، واحد ساختاری این کمپلکس دارای پروپان- ۲،۱- دی آمونیم به عنوان کاتیون همراه (counter-ion) و نیز چهار مولکول آب است. این کمپلکس در سیستم بلوری اورتورمبیک ((Pna2(1) متبلور می ود و دارای ابعاد سلولی زیر است: a=207598(6)Å b=8/2582(2)Å c=12/7242(4)Å در این ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیله ی برهمکنش های غیر کووالانسی نظیر پیوند هیدروژنی و نیز انباشتگی π-π به یکدیگر م تصل شده و تشکیل شبکه ی سه بعدی ابرمولکولی می دهند.