سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه خاتمیان – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی معدنی
مریم ایرانی – دانشگاه تبریز – دانشکده شیمی – گروه شیمی معدنی

چکیده:

در این کار پژوهشی به منظور تهیه نانوزئولیت ZSM-5 از سیلیسیک اسید بعنوان منبع سیلیکا و از کائولن زنوز بعنوا منبع آلومینا استفاده شده است. نانوزئولیت ZSM-5 بطور خالص سنتز شده است و اثر مقدارکائولن دما و وزن کریستالیزاسیون بررسی شد.نمونه های تهیه شده توسط تکنیک های SEM, XRD, FT-IR شناسایی شدند. میانگین اندازه کریستالها با استفاده از رابطه دبای شرر بدست آمد که اندازه ذرات در محدوده ۲۰-۴۲ نانومتر می باشد.
تخریب کاتالیتیکی ضایعات پلی استایرن به استایرن توسط کاتالیست های تهیه شده با اکسیدهای فلزی مختلف بر پایه زئولیت ZSM-5 مطالعه وبررسی شد. ساختار کاتالیست های تهیه شده توسط XRD بررسی شد نتایج حاصل از تخریب پلی استایرن توسط GC بدست آمد.