سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر عطارقراملکی – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
زهره بهرامی – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم تهران
حمید آقابزرگ – پژوهشگاه صنعت نفت
مصطفی محمدپورامینی – گروه شیمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

نانوذره های تنگستات های نیکل (II) و کبالت (II) با استفاده از روش هیدروترمال و از واکنش کلریدهای فازهای مربوط با سدیم تنگستات در مجاورت سورفاکتانت کاتیونی ستیل تری متیل آمونیم برمید (CTAB) سنتز شدند. نمونه های سنتز شده به وسیله ی الگوهای پراش (XRD)X شناسایی شدند. مورفولوژی و ساختار نمونه ها با استفاده از روش های میکروسکوپ الکترونی (SEM) مطالعه شد. اندازه ی نانوذره های به دست آمده بااستفاده از پهن شدگی پیکهای XRD مطالعه شد و اندازه ی آن ها بین ۵۰-۹۰ نانومتر است.