سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمت ا… رحیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی
محبوبه ربانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی
امیر رجایی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده شیمی

چکیده:

یک هتروپلی اسید جدید (HPA) با فرمول H7SeVMo5O24.xH2O جامدی با هدایت پروتونی بالا است، برای او لین بار از روش اسیدی کردن مرحله ای و افزودن مرحله ای محلول نمک های فلزی ، سنتز شده است . شناسایی محصول از طریق روش های آنا لیز شیمیایی مانند تیتراسیون پتانس یومتری، طیف سنجی های ،IR UV-Vis ، پراش پرتو ایکس ،( XRD) ، پلاسمای القاء شده دوتایی ( ICP) و G-DTA انجام شد و مشخص گردید که ترکیب H7 SeVMo5 O24 .xH2 O ، ساختار آندرسون دارد. هتروپلی اسیدهایی با ساختار کگین قبلاً سنتز شده بود . در این پژوهش، جانشینی یک عنصر با عنصر دیگر با موفقیت انجام شد و ترکیب جدیدی با ساختار آندرسون به دست آمد . این ترکیب اسیدی قوی و همچنین اکسنده خوبی است و به همین دلیل، ترکیبی مناسب برای کاتالیز بسیاری از واکنش های صنعتی و غیر صنعتی است و به د لیل خواص تجزیه شوندگی و کمی ضایعات تولید شده، در شیمی سبز اهمیت دارد.