سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ژانت سلیمان نژاد – دانشکده ی علوم دانشگاه ایلام
شبنم هوشمند – دانشکده ی علوم دانشگاه ایلام
حسین آقابزرگ – دانشکده شیمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

واکنش محلول آبی قلع (II) کلرید دوآبه با ۴، ‘۴- بی پیریدین و پیریدین -۶، ۲-دی کربوکسیلیک اسید منجر به تشکیل کمپلکس دیمر (C(14)H(12)N(2)O(11)Sn(2 و یا pydcH(2)) [Sn(pydcH)(H(2)O)](2)O پیریدین -۶، ۲- دی کربوکسیلیک اسید است) می شود. این کمپلکس یک ترکیب دو هسته ای پنج کوئوردینه است و اتم های متصل به فلز، آرایش هرم با قاعده مربع واپیچیده را در اطراف یون فلز به وجود می آورد. به این معنی که گروه (-)(pydcH) به عنوان لیگاند سه دندانه عمل کرده و یک اتم نیتروژن و دو اتم اکسیژن خود را در ا تصال به فلز مرکزی شرکت می دهد. افزون بر آن، یک مولکول آب کوئوردینه برای هر قلع (II) وجود دارد. همچنین یک اتم اکسیژن پل ساز که در موقعیت محوری قرار دارد دو قلع (II) را به هم متصل می کند. این کمپلکس در سیستم بلوری مونوکلینیک ((P2(1) متبلور می شود و دارای ابعاد سلول واحد زیر است: α=۵/۲۴۵۶(۳)Å β=۹۷/۴۱۵(۲)˚ ,c=14/3230(7)Å, b=11/1651(6)Å در این ساختار بلوری، اجزای متفاوت تشکیل دهنده بلور به وسیله ی برهم کنش های غیر کووالانسی نظیر پیوند هیدروژنی و نیز برهم کنش C―O…π به یکدیگر متصل شده و تشکیل شبکه ی سه بعدی ابرمولکولی می دهند.