سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

از واکنش لیگاند amino-1H-1,2,4-triazole(ATR -3 با نیترات کبالت II کمپلکس سه هسته ای [Co3(ATR)6(H2O)6](NO3)6 .2H2O تهیه شد. ساختار کمپلکس با پراش اشعه X شناسایی شد. در طی واکنش لیگاند ۳-آمینو ۱ -H – -1،۲،۴ تری آزول با شیفت ۱ و ۳ سیگما ایزوتروپیک به ۳- آمینو ۴ – H – 1 ، ۲، ۴، تری آزول تغییر یافته است. ساختارترکیب شامل کمپلکس سه هستهای کبالت با مرکز تقارن است که یکی از یونهای کبالت در مرکز تقارن قرار دارند. سه لیگاند ۳- آمینو ۴- -۱،۲،۴ H – تریآزول بین یونهای کبالت انتهایی و یون مرکزی پل شدهاند. ترکیب در سیستم بلوری منوکلینیک با گروه فضایی P21/c متبلور میشود. دادههای بلوری برای این ترکیب به صورت زیر است: a= 13.2308(12), b=12.2167(10), c=14.3954(12) Å, β=۱۱۳٫۳۴۸(۵)°, , z=2, R1=0.0552.