سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرام مهدی پور عطائی – دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ا
محمد شفیعی زاده – کارشناس ارشد از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتر
سمانه سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه پلی

چکیده:

یک سری پلی یورتان الاستومرهای پایدار حرارتی تهیه شدند و خواص آنها مورد بررسی قرار گرفت . پیش پلیمرهای پلی یورتانی مختلف از طریق واکنش های پل یافزایشی د یفنی لمتا ند یایزوسیانات ( MDI)با پلی تترا متیلن اتر گلیکول ( PTMEG)تهیه شدند . زنجیرافزاینده جدید ( ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۹۰۰ ) با جر ممولکول یهای مختلف ( BA ) از طریق واکنش بنزو فنون تتراکربوکسیلیک دی انیدرید( BTDA) با ۵-آمینو- ۱- نفتل سنتز شد . مرحله نهایی تهیه پل ییورتا نها،شامل واکنش زنجیرافزاینده با سه پیش پلیمر متفاوت بود. بدین ترتیب، پلی یورتان های مختلف با پیش ساختارهای ایمیدی تهیه شدند. این پلیمر ها شناسایی شدند و برخ ی از خواص فیزیکی، مکانیکی وحرارتی آنها مورد بررسی قرار گرفت. پلی یورتان های حاصله خواص بهبود یافته ای از جمله بهبود پایداری حرارتی را نسبت به پلی یورتا نهای متداول از خود بروز دادند.