سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان خراسانی مطلق – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
ناصر صفری – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی تهران
میثم نوروزی فر – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
هاشم شهروس وند – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

ازواکنش بین وردو هم NaAsF6/HF در دی کلرومتان مشتق جدید از وردوهم ، [OEOPFeAsF6] سنترشد. ترکیب فوق توسط تکنیکهای مختلف اسپکتروسکپی، IR, Un-vis, NMR موردشناسایی قرار گرفت. ازواکنش [OEOPFeAsF6] با اکسیژن در حلال دی کلرومتان [(OEOPFe)2O] (AsF6)2 تهیه شده است. ساختار کریستالوگرافی کمپلکس m- اکسو اکتااتیل اکوپورفیناتو آهن (III) هگزافلوروآرسنات توسط مطالعات پخش اشعه X- تعیین شد. کمپلکس وق در سیستمبلوری تک میل (منوکلینیک) باگروه فضایی P2 1/c متبلور میگردد. پارامترهای شبکه عبارتند از :
°(a= 8.798(1)Å , b=26.193(3)Å, c= 15.649(2)Å , b= 103.55(2) ,
Z= 2 , V=3573.1(7) Å۳ , R1= 0.054 M wR2=0.102 [I>2s(I)]