سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالعلی عالمی – دانشگاه تبریز
لیلا کافی احمدی – دانشگاه تبریز

چکیده:

شیشه های تترابورات دوپه شده با اکسیدتربیوم درابتدا با ذوب بوراکس ابزدایی شده در۱۰۰۰درجه سانتگیراد به مدت ۳۰دقیقه تهیه شدند سپس بسترشیشه اس بدست امده بصورت پودرکاملا نرمدرامده با مقادیری ازاکسیدتربیوم ۲۰-۵ درصد مولی مخلوط ودردمای ۱۲۰۰درجه سانتگیراد به مدت ۱۵ دقیقه حرارت داده شدند وسرانجام دردمای ۳۰۰درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت انیل ومورد مطالعه قرارگرفتند الگوی XRD نمونه ها تایید کننده ماهیت امورف آنها می باشد دانسیته نمونه های شیشه ای با استفاده ازقانون ارشمیدس اندازه گیری شده و مشخص شد که دوپه کردن Tb2O3 درNa2B4O7 منجر بافزایش دانسیته میشود طیف مادون قرمز شیشه ها درناحیه ۴۰۰-۴۰۰۰cm-1 نشان میدهد که تغییر تدریجی طیف مادون قرمز شیشه های مذکور به تغییرات ساختاری ایجادشده باتغییر مقدارتربیوم مربوط میشود طیف ماورای بنفش شیشه ها مذکور به تغییرات ساختاری ایجادشده باتغییر مقدار تربیوم مربوط میشود طیف ماورای بنفش شیشه ها نشان میدهد که افزایش اکسیدتربیوم لبه جذب نوری را به سمت انرژی های پایین تر جابجامیکند خواص فلورسانس شیشه های دوپه شده با تربیوم ازطریق تحریک آنها توسط نوری با طول موج ۳۷۷ نانومتر مورد بررسی قرارگرفت و مشاهده شد که لومینسانس سبزشدیدی درطولموج تقریبا ۵۵۰نانومتر ظاهر میشود