سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد باصری – دانشگاه امام حسین(ع)
مجید احمدی – شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

یکی از ابزارهای سازمان ها در کشورهای توسعه یافته برای گزینش ، انتصاب ، ترفیع ، انتقال ، ترخیص ، آموزش و تشویق کارکنان و مدیران ، استفاده از داده ها و اطلاعاتی است که از طریق اجرای آزمون های روا ن شناختی جمع آوری شده است .داده های حاصل از این ابزارها امکان تصمی م گیریهای دقیق و عینی تری را برای مدیران و برنامه ریزان عالی فراهم می سازند.این طرح مطالعاتی با هدف دستیابی به شیوه ها و ابزارهای معتبر روان سنجی در ارزیابی استعداد ها، مهار ت ها و ویژگی های شخصیتی رؤسا و مهمانداران قطار های مسافربری انجام گرفت ، تا زمینه های مناسب جذب و بکارگیری داوطلبان را در این مشاغل فراهم نماید.برای دستیابی به این هدف ، درمرحله اول بررسی شرح وظایف و مسئولیت ها و سپس شرایط احراز روانشناختی لازم برای اجرای شرح وظایف تدوین شده مدنظر قرار گرفته و در مرحله ب عد با تعریف عملیاتی شرایط احراز ، مقیاس های روان شناختی برای انجام بهینه وظایف شغلی افراد و ضریب اهمیت هریک از شاخص ها تعیین گردید. درمرحله سوم برای سنجش هریک از شاخص های روا ن شناختی ، ابزارهای اندا زه گیری تهیه و پیشنهاد گردید . سپس ضمن اجرای مقدماتی آزمون های تهیه شده روی یک گروه نمونه محدود از ر ؤسا و مهمانداران قطار ، مقیاس های اولیه مورد تجدید نظر قرار گرفته و در مرحله پایانی ،آزمو نهای تهیه شده روی نمون های معادل ۷۷ نفر از رؤسای قطار و ۵۴ نفر از مهمانداران اجراگردید.نتایج تحقیق نشان داد که مقیاس های مورد مطالعه دارای اعتبار مطلوبی می باشند و می توان نتایج حاصل از این مقیاس ها را در سنجش ویژگی های شخصیتی ، استعدادها و مهارت های رؤسای قطار و مهمانداران مورد استفاده قرار داد . در پایان به منظور تجزی ه و تحلیل سریعتر و دقیق تر نتایج تحقیق و استفاده از آن در شرایط مشابه ، نرم افزاری جهت تجزیه و تحلیل نتایج آزمو نها و تعیین اولویت افراد برای اشتغال در مشاغل مختلف تهیه و ارایه گردید