سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالرضا میرمحسنی – استاد دانشگاه تبریز – فوق دکتری شیمی پلیمر، آزمایشگاه علوم و تکنولوژی
کبری رستمی زاده – دانشجوی مقطع Ph. D شیمی کاربردی – گرایش پلیمر، آزمایشگاه علوم و تکنولوژی پ

چکیده:

در این مقاله فیلم نازک قالب مولکولی پلی پیرول / متانول بروش الکتروشیمیایی سنتز شده است . الکتروپلیمریزاسیون جریان ثابت در حضور متانول بعنوان قالب ، برای سنتز پلیمر قالب مولکولی پلی پیرول مورد استفاده قرار گرفته است . شرایط بهینه برای سنتز الکتروشیمیایی پلی پیرول شامل دانسیته جریان، غلظت یون کمکی، غلظت منومر و زمان پلیمریزاسیون مورد مطالعه قرار گرفته است . از روشهای ولتامتری چرخه ای و حسگرهای کوارتز کریستال نانوبالانس (QCN) برای بررسی ویژگیهای پلی پیرول قالب مولکولی متانول استفاده شده است . نتایج حاصل از سیستم کوارتز کریستال نانوبالانس (QCN)نشان می دهد میزان جذب متانول بر روی فیلم PPY/MIP تقریبادو برابر PPY/ non-MIP می باشد که موید تشکیل قالب های مولکولی متانول بر روی پلی پیرول می باشد که سایتهای مناسب جهت جذب متانول را بر روی الکترد کوارتز کریستال نانوبالانس افزایش داده است . بررسی تاثیر غلظت متانول بر میزان تشکیل سایتهای قالب مولکولی نشان می دهد استفاده از متانول با غلظت ۰,۰۴ M موجب ایجاد بیشترین سایتهای قالب مولکولی گردیده است . ولتامتری چرخه ای PPY/MIP نشان می دهد تغییری در فعالیت الکتروشیمیایی پلی پیرول صورت نگرفته است