سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – دانشیار گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کر
محسن خادمیان – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه مازندران

چکیده:

پلی پیرول و کامپوزیت آن به روش شیمیایی با استفاده از کلریـدآهن III بعنـوان اکـسیدانت در محلولهای آبی و غیرآبی تهیه شده است . اثر نوع حلال مانند آب، اتیل استات، متانول، اتیـل متیـل
کتون، استونیتریل و همچنین تأثیر مخلوط مواد افزودنی پلی اتـیلن گلیکـول (PEG) و پلـی وینیـل استات (PVAc) بر روی خواص فیلم از قبیل رسانایی و مورفولوژی بررسی گردیده است . نتایج نـشان می دهد که نوع حلال و مواد افزودنی تأثیر اساسی بر روی رسانایی و مورفولوژی فـیلم تهیـه شـده دارند . بهترین هدایت الکتریکی زمانی بدست آمـد کـه از محلـول آبـی و محلـول آبـی / غیرآبـی اتیل استات بطور جداگانه استفاده شده است