سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه نیکخواه مشایی – کارشناس ارشد متالورژی و مواد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فن
سیدعلی سیدابراهیمی – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
ابوالقاسم عطایی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق، پودر هگزافریت باریم با روش سنتز دمای بالای خود پیشرو (SHS) از مواد اولیه پودر آهن، اکسید آهن و نیترات باریم تهیه شد . نسبت مولی Fe/Ba برابـر ۹ انتخـاب و آنیـل محـصولا ت SHS در محـدوده دمـایی ۸۵۰ تا ۱۱۵۰° C انجام گردید . ساختار فازی و نوع واکنش هـای صـورت گرفتـه طـی فراینـد مـورد بررسـی قـرار گرفت . بررسی الگوی پراش پرتو ایکس نمونه SHS شـده حـاکی از حـضور فازهـای منوفریـت بـاریم، وسـتیت، مگنتیت و هماتیت است . همچنین نتایج آزمایش DTA/TG نشان دهنـده تـشکیل فـاز هگـزا فریـت بـا ریم در طـی
واکنش گرمـازا مـی باشـد . افـزایش دمـای آنیـل سـبب پیـشرفت واکـنش تـشکیل هگزافریـت بـاریم مـی گـردد و میکروگراف های SEM نیز بلورهای شش ضلعی هگزا فریت باریم با ابعاد حدود ۲µm را نشان می دهد