سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک نصر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – استاد گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – استادیار گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

روش هم رسوبی یک روش شیمیایی است که در تهیه مواد سرامیکی مغناطیـسی نیـز بـه کـار مـی رود . ایـن روش برتری های بسیاری چون رهایی از آلودگی، مخلوط کردن همگن اجزاء تـشکیل دهنـده و کنتـرل بـر روی انـدازه پودر دارد . در این کار تحقیقاتی پودر های نانومتری فریت منگنز با استفاده از نمک های آهن و منگنز تهیه شد کـه در آن دقت لازم در توزین و فرایند ساخت به عمل آمد . پس از رسوب گیری و شستشوی دوغاب، رسـوب را تـا دمای ۷۰ درجه سانتی گراد گرما داده و همزمان عملیات اکسیژن دهی و هم زدن را انجـام داده تـا یـون هـای فـرو ًکاملا اکسیده شوند . بررسی های XRD نشان داد که نه تنها فاز فریت منگنز پس از رسوب گیری بـه طـور کامـل تشکیل شـده اسـت بلکـه انـدازه ذرات آن در گـستره نـانومتر هـستند . دمـای پخـت ایـن فریـت در روش متـد اول سرامیکی حدود ۱۴۰۰ درجه سانتی گراد است کـه در مقایـسه بـا ایـن روش، حـدود ۱۳۰۰ درجـه سـانتی گـراد کمترشده است