سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی امیرجان – کارشناس ارشد مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد
کریم زنگنه مدار – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نادر پروین – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در تحقیق حاضر پودر کامپوزیتی W/Ni از پودر تنگستن اولیه با اندازه میانگین ذرات ۸μm تهیه گردید. بهمنظور تهیه پودر کامپوزیتی و ایجاد پوشش نیکل خالص بر ذرات تنگستن از روش آبکاری الکترولس درمحلول کلرید نیکل و احیا کننده هیدرات هیدرازین استفاده گردید.جهت بهینه سازی شرایط تولید این نوعپودر, اثر پارامتر های مختلف شامل PH دمای حمام, زمان آبکاری و پایدار کننده مورد بررسی قرار گرفت.سپس پودر های کامپوزیتی حاصله توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) وآنالیز EDS ،مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که نیکل به طور یکنواخت و همگن بر سطح ذرات تنگستن پراکنده شده و مقدار پوشش و نرخ رسوب با افزایش دما، زمان و مقدارPH افزایش می یابد. همچنین مشخص شدکه عدم حضور پایدار کننده سیترات سدیم در محلول آبکاری باعث ایجاد رسوب نامطلوب هیدروکسید نیکل می شود. سایر نتایج نشان داد که افزایش دما باعث افزایش نرخ آزاد شدن نیتروژن در محلول می شود که در دمای بالای ۹۰ درجه سانتیگراد باعث ناپایداری محلول شده و بر نرخ رسوب دهی و ویژگی های میکروسکوپی پوشش ایجاد شده تاثیر می گذارد.