سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
احمد نجفی مریم نگاری – مدیر تولید مجتمع متالورژی پودر ایران
نرگس فروغی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد – بخش مهندسی مواد – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

Distalloyنام تجـاری پودرهـای اتصـال یافتـه دیفوزیـونی اسـت کـه اولـین بـار توسـط شـرکت سـوئدیHoganas به منظور تولید قطعات زینتر شده با استحکام بالا معرفی شدند . در این تحقیق روش های ساختآلیاژ Distalloy AE مورد بررسی قرار گرفت وخواص مکانیکی وفیزیکی آلیاژهای تهیه شـده، بـاهم و بـا خواص ذکر شده توسط Hoganas مقایسه گردید . برای این منظور سه روش متفاوت جهت تهیه این پـودر به کار گرفته شد و از هر سه روش پودر Distalloy AE تهیه شد . سپس این پودرها با مقادیر مختلف کربن ۴ / ۰، ۶ / ۰، ۸ / ۰ و ۲ / ۱ درصد به پودر اضافه شد واز نمونه های ساخته شده بـه روش متـالورژی پـودر نمونـه هایی تهیه و تست های وزن مخصوص و سختی قبل و پعد از عملیـات حرارتـی بـر روی آنهـا انجـام شـد . سپس نتایج با هم و همچنین با نتیجه گزارش شده توسط شرکت Hoganas مقایسه شد . در نهایت با توجـه به نتایج حاصل شده مشاهده شد که پودر حاص ل از روش سوم مناسب ترین نـوع پـودر و قابـل رقابـت بـا نمونه خارجی است