سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق عابدی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی-مرکز اراک
محمدعلی کاظم زاده – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی-مرکز اراک
زهرا شریف نژاد – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی-مرکز اراک

چکیده:

پلیمریزاسیون پروپیلن با استفاده از کاتالیست MgCl2/EtOH/ID/TiCl4/TEA/ED در حلال هپتان انجام شده است. در این نوع از کاتالیستها، MgCl2 بعنوان پایه TiCl2 بعنوان کاتالیست ، ID بعنوان الکترون دهنده داخلی، TEAبعنوان فعال کننده و EDبعنوان الکترون دهنده خارجی م یباشند.پس از ساخت کاتالیست مورد نظر، اثر پارامترهای مختلف بر پلیمریزاسیون مانند دما، فشار، زمان، نسبتED/Ti و TEA/Ti بر فعالیت و فضاگزینی کاتالیست مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس شرایط بهینه جهتپلیمریزاسیون پروپیلن با سیستم کاتالیستی ف و قالذکر تعیین شده است. مطالعات انجام شده نشان داده است که کاتالیست فوق از فعالیت و فضاگزینی بالائی برخوردار م یباشد.