سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدون یاری پور – آزمایشگاه کاتالیست، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
فرزاد بقائی – آزمایشگاه کاتالیست، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
ایوا اشمیت – Haldor Topsoe A/S Research Laboratoris, Nymøllevej 55, DK-2800,Lyngby, Denmark
ینس پریگارد – Haldor Topsøe A/S Research Laboratories, Nymøllevej 55, DK-2800, Lyngby, Denmark

چکیده:

شماری از کاتالیست های جامد اسیدی مانند Y-آلومینا ، سیلیکا – تیتانیا تقویت شده با سیلیکا و فسفر به روش هم رسوبی (سل-ژل) ساخته شده و سپس خواص فیزیکی – شیمیایی این کاتالیست ها با استفاده از روشهای SEM,NH3-TPD,FT-IR,XRD,TGA,BET و آنالیز عنصری مورد ارزیابی قرار گرفت . آزمایش راکتوری کاتالیستها برای تولید دی متیل اتر در راکتور بستر ثابت در شرایط عملیاتی ۳۰۰ºC ، فشار اتمسفری وGHSV=15600h¹ انجام شد. مطالعات انجام شده نشان داد که کاتالیست های سیلیکا-تیتانیا از فعالیت کمی در سنتز DME برخوردار می باشد. فعالیت و گزینش پذیری کاتالیست های تقویت شده در مقایسه با Y-آلومینا خالص بالاتر می باشد. میزان تبدیل متانول به دی متیل اتر بر روی نمونه های کاتالیست آلومینو سیلیکات با %.۶wt سیلیکا و فسفات آلومینیوم غیر استوکیومتری (AI/P=2 )بیشترین مقدار می باشد.