سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
سمیه نصرتی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
فریدون یاری پور – گروه پژوهشهای کاتالیستی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز اراک

چکیده:

امروزه با توجهبه حساسیت زیست محیطی و کاهش منابع نفتی، ضرورت استفاده از منابع عظیم گازی جهت تامین درصدی از احتیاجات مواد سوختی را دو چندان کرده است. با توجه به کاربردهای گسترده DME از جمله قابلیت جایگزینی LPG و سوخت دیزل و ذخائر غنی ایران از گاز طبیعی تهیه این ماده به روش مستقیم از گاز سنتز، اقتصادی و ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کاتالیست های دوکاره ای، بهمنظور سنتز متانول ازخوراک گاز سنتز و آبگیری از آن بطور همزمان با فرمول کلی Cu/ZnO/Al2O3 و نسبت های وزنی ۳۱/۱۶/۵۳، بهروش های مختلف همرسوبی با Na2CO3 همرسوبی با NaAlO2 تلقیح همرسوی و ته نشینی همرسوبی تهیه شده است و سپس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این کاتالیست ها با استفاده از تکنیک های BET , XRD , TPR و TGA مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون راکتوری کاتالیست ها برای تولید دی متیل اتر در یک راکتور دوغابی در شرایط عملیاتی دمای ۲۴۰ درجه سانتی گراد ، فشار ۴۰bar ، دور همزن ۱۶۰۰RPM وخوراک با نسبت مولی H2/CO/N2=16/8/1 با دبی ۱۰۰۰ml/grcat انجام شد. نتایج بررسی عملکرد کاتالیست ها نشان داد که کاتالیست دوکاره ساخته شده به روش ته نشینی همرسوبی، بالاترین فعالیت را برای واکنش سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز دارد. به طوری که میزان تبدیل CO در هر گذر برابر ۶۵/۲۸ درصد و گزینش پذیری DME در میان محصولات اکسیژن دار ۹۶/۱۱ درصد می باشد.