سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مهبد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مرضیه منفرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیر

چکیده:

استفاده بهینه از نزوولات جوی، منجر به توسعه سطح زیر کشت و امکان تخصیص منابع آب موجود به مصارف دیگر میگردد که در نهایت منجر به توسعه اقتصادی خواهد شد. یکی از روشهای موثر در این زمینه، استفاده از مدل های شبیه سازی مدیریت آب ، خاک و زمان بندی آبیاری می باشد. در این پژوهش مدل رایانه ای برای مدیریت و برنامه ریزی آبیاری مزارع بر اساس بیلان حجمی آب خاک، که قبلا تهیه شده بود، تکمیل گردید و برای مزرعه گندم در منطقه باجگاهمورد استفاده قرار گرفت. همچنین تاثیر مقدار ذخیره رطوبت درحداکثر عمق خاک ناحیه ریشه درمقدار آب ابیاری مورد بررسی قرار گرفت.مدل مورد نظر در محیط برنامه نیوسی ویزوال بیسیک نت نوشته شده است. مدل تهیه شده برای ۱۳ سال آمار هواشناسی منطقه باجگاه که کامل تر بودند، بکار برده شد. مدل در دوحالت که باران موثر، کمبود رطوبتی خاک (نسبت به حالت ظرفیت زراعی) تا حداکثر عمق ریشه را جبران می نماید (حالت دوم) نسبت به حالتی که باران موثر تنهاکمبود رطوبتی خاک تا عمق ریشه روزانه را جبران می کند (حالت اول)اجرا شد. اجرای مدل درحالت دوم کاهش قابل توجهی در مقدار و تعاد دفعات آبیاری بوجود اورد.