سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین عیسی زاده – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده فنی و مهندسی، بخش
هادی سنجری – دانشجو مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر ، دانشکده فنی و مهندسی، بخش م

چکیده:

کامپوزیتهای پلی پ یرول با پلی وینیل استات و استیرن به روش شیمیایی با استفاده از دو ماده افزودن ی هیدروکس ی پروپیل سلولز ، دودس یل بنزن سولفونات سد یم و آهن(III) کلر ید، پر سولفات آمونیوم به عنوان دو ماده اکسنده در محلو ل آب یتهیه شد . اثر نوع حلال و پا یدار کننده روی خواص فیلم تهیه شده از قبیل رسانندگی و شکل شناسی بررسی شد . نتا یج نشان می دهد ماده افزودن ی اثر اساس ی رو ی رسانندگ ی و شکل شناسی فیلم تهیه شده، وهمچنین روی میزان تبدیل مونومر به پلیمر دارد.