سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اولاد قره گوز – استادیار دانشگاه تبریز – دکترای پلیمر، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیم
عبدالرضا میرمحسنی – استاد دانشگاه تبریز – فوق دکترای پلیمر، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیم
اعظم رشیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پلیمر، گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، د

چکیده:

کامپوزیتهای پلیمری از مخلوط یک ماتریکس پلیمری با ذرات معمولا معدنی نظیر ذرات کربن و الیاف شیشه تشکیل می شوند. در این مقاله کامپوزیت پلی آنیلین/کربنات کلسیم با درصدهای وزنی مختلف کربنات کلسیم (% ۴۰- ۰) به دو روش پلیمریزاسیون همزمان و روش محلولی سنتز شد. کامپوزیت تهیه شده با تکنیکهای،FT-IR هدایت سنجی و آزمونچسبندگی مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان حفاظت از خوردگی پوششی از این کامپوزیت ( ۱۵ میکرومتر) بر روی نمونه های آهنی در محیطهای خوردنده مختلف نظیرHCl 0.1M ،H2SO4 0.1M و % ۳٫۵ NaCl ارزیابی و مورد مقایسه با فلز بدونپوشش و پوشش داده شده با پلی آنیلین خالص قرار گرفت. اندازه گیریهای ولتامتری چرخه ای و منحنی های تافل نشان داد که جریان خوردگی نمونه های پوشش داده شده با کامپوزیت نسبت به نمونه های پوشش داده شده با پلی آنیلین کاهش(۹۶/۷۵% ~) می یابد و پتانسیل خوردگی آن به سمت مقادیر مثبت شیفت پیدا می کند.