سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

معظمه ازکات – دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت
معصومه وکیلی – دانشگاه علوم پزشکی همدان- دانشکده بهداشت

چکیده:

مواد زائد جامد یکی از آلاینده های مهم زیست محیطی هستند. با گسترش زندگی شهر نشینی و افزایش جمعیت، زباله ها موجب آلودگی خاک، آب، هوا و زنجیره زیست محیطی شده اند. از این رو اگر چاره اندیشی نشود، سلامت و بهداشت عمومی با مشکلات فراوانی روبرو خواهند شد. مشخصات زباله های شهری در ایران نشان می دهد که بی از ۷۰ درصد از زایدات از مواد آلی فساد پذیر تشکیل شده است. از این رو استفاده از روش کمپوست کردن مواد زائد تولیدی می تواند به عنوان روش دفع نهایی در کشور ما استفاده شود. کشاورزی جهان در آینده عمدتاً بر اساس ک شاورزی آلی خواهد بود و روش استفاده از کرمهای خ اکی در تولید کود کمپوست نیز در این دسته قرار می گیرد. در این روش از کرمهای خاکی جهت تبدیل مواد آلی به کود آلی استفاده می شود. کرمهای خاکی کمپوست دوس به راحتی قادرند زایدات آلی را به هوموس تبدیل ک نند و با عمل حفاری دائم به هوا اجازه داده می شود تا به عمق بیشتری از بستر نفوذ کرده و با ایجاد شرایط هوازی، سرعت تبدیل زایدات و زباله را به کود کمپوست را بیشتر می ک نند و در نهایت کود آلی با کیفیت مناسب و عاری از آلودگی میکروبی و انگلی تولید نمایند. با استفاده از ورمی کمپوست صرفنظر از رهایی از مشکلات مربوط به جمع آوری و حمل و نقل و دفع زباله ها و هزینه های مربوطه دارای منافع اقتصادی بوده و راه را برای بازیافت اصلی از مبداء هموار می کنند.