سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سهراب منوچهری – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
محمدحسن یوسفی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان

چکیده:

نانوذرات مغناطیسی Co0.5Zn0.5Fe2O4 به روش هم رسوبی با استفاده از نمک های کبالت، روی و آهن در هیدروکسیدسدیم در دمای اتاق تهیه شدند. ساختار فازی و میانگین قطر بلورک ها با پراش پرتو X تعیین و ریخت شناسی ذرات با میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی گردید. میانگین اندازه ی بلورک ها از الگوهای پراش پرتو X با استفاده از رابطه ی شرر حدود ۶nm محاسبه شد و بررسی های میکروسکوپ الکترونی نیز میانگین اندازه ی ذرات را در گستره ی کمتر از ۱۰nm می دهد. نمودارهای TG و DTA نمونه ها در گستره ی دمایی ۲۵درجه سانتیگراد تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان می دهد که فاز مکعبی اسپینلی فریت کبالت- روی بطور کامل تشکیل شده و نیاز به پخت بعدی ندارد. منحنی VSM نمونه نشان میدهد که نمونه رفتار ابرپارامغناطیس دارد. دمای TB نمونه از نمودار پذیرفتاری بر حسب دما حدود ۱۹۵K بدست می آید.