سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیدمرتضی عسگریان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمد اقبالی آرانی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری، – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش نانوپودرهای تکفاز فریت های نیکل جانشانی شده با مس(،Ni1-xCuxFe2O 0/3 0/1 0/0 ( x به روش سل ژل تهیه شد. تشخیص فاز نمونه ها با روش پراش سنجی پرتو ایکس XRD) نجام شد. نتایج نشان می دهد که جانشانی مس در فریت نیکل باعث کاهش دمای تک فاز شدن فریت شده و ثابت شبکه با افزایش مقدار مس بزرگتر می شود. اندازه ی بلورک ها با فرمول شرر محاسبه گردید.