سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد اقبالی آرانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مرتضی عسگریان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
مرتضی مظفری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این پژوهش نانوپودر فریت روی ( ZnFe2O4) به روش های سل -ژل و مکانوشیمیایی و فریت روی کپه ای به روش متداول سرامیکی تهیه شد . الگوی پراش پرتو ایکس نمونه ها ساختار تک فاز اسپینلی را نشان می دهد . اندازه ی میانگین بلورک ها با نیم پهنای قله های پراش پرتو ایکس تعیین شد . تغییر در توزیع کاتیون ها در نمونه های نانومتری نیز با استفاده از نسبت شدت قله های پراش ( ۲۲۰ ) و( ۲۲۲ ) به طور کیفی نسبت به توزیع کاتیون ها در نمونه ی کپه ای تعیین گردید. نتیجه ها نشان می دهند که با افزایش پارامتر وارونگی ناشی از بازتوزیع کاتیونی، نیروی وادارندگی نمونه ها افزایش می یابد.