مقاله توابع انتقالي و پهنه بندي عنصر آهن در بذر گندم و خاک برخي مزارع جنوبي استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۴۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: توابع انتقالي و پهنه بندي عنصر آهن در بذر گندم و خاک برخي مزارع جنوبي استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله پهنه بندي
مقاله تابع انتقالي
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صياد غلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: دوامي غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به منظور ايجاد توابع انتقالي و پهنه بندي عنصر آهن در بذر و شناخت عوامل موثر بر جذب آن در برخي مزارع گندم مناطق جنوبي استان خوزستان اجرا شد. بدين منظور در زمان رسيدگي گندم، از ۱۲۱ مزرعه مناطق اهواز، دشت آزادگان، هنديجان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، رامهرمز و اميديه به صورت وزني نمونه برداري جفتي از خاک و بذر گندم انجام و نمونه ها براي اندازه گيري ميزان آهن و برخي ويژگيهاي خاک به آزمايشگاه ارسال شد. نتايج نشان داد، ميانگين مقدار عنصر آهن در بذر و خاک، به ترتيب ۵۶٫۵ و ۱۲٫۵۶ ميلي گرم در کيلوگرم بود. بيش از ۵۰ درصد از خاک هاي مورد مطالعه داراي ميزان آهن کمتر از ۱۰ ميلي گرم در کيلوگرم بودند. غلظت آهن در بذر گندم با مقدار شوري خاک همبستگي مثبت و معني دار (r=0.74*) داشت. بين مقدار آهن خاک با درصد رس (r=0.73*)، ظرفيت تبادل کاتيوني (r=0.82*)، فسفر (r=-0.75*) و شوري(r=0.86** نيز همبستگي مثبت و معني داري وجود داشت. به عبارت ديگر، عامل شوري داراي نقش مهمي در افزايش جذب آهن بوسيله گياه بود. تابع انتقالي حاصل نشان داد که غلظت آهن در بذر رابطه (R2=0.96) معني دار با ويژگي هاي شوري، فسفر و ظرفيت تبادل کاتيوني خاک داشت. بررسي توزيع مکاني عنصر آهن در بذر و خاک نيز نشان داد که مدل کروي، از قابليت مناسبي براي بيان پراکنش اين عنصر در بذر و خاک برخوردار است.