سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حق طلب – دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سید حسین مظلومی –

چکیده:

دو تابع دمایی جدید برای عبارت جذب و دفع در معادله حالت پنگ رابینسون ارائه شده است. در توابع مذکو ر دو پارامتر تنظیمی برای عبارت جذب و سه پارامتر تنظیمی برای عبارت دفع برای هر جزء خالص ارایه شده است. پارامترهای فوق الذکر برای ۵۵ جزء خالص با استفاده از برازش داده های فشار بخار و دانسیته مایع اشباع بدست آمده است. متوسط انحراف مطلق ۰/۴۱۱ ، ۲/۱۰۴ و ۲/۸۸۰ به ترتیب برای فشار بخار اشباع، دانسیته مایع و حجم مولی بخار بدست آمد. مقایسه میان مدل جدید ، NM ، SRK ، PR و DPGT توافق بهتر مدل جدید با داده های آزمایشگاهی را نشان می دهد. همچنین پیش بینی دانسیته مایع برای ۸ مخلوط LNG توسط مدل جدید و PR انجام شده است.