سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابراهیم صادقی – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج

چکیده:

بدلیل شکل خاص انرژی پتانسیل در سیمهای V شکل ، در ابتدا با استفاده از تبدیل مختصات مناسب آنرا بشکل ساده درآورده و آنگاه با معرقی یک پتانسیل مؤثر که دارای ویژگی هایی متناسب با ساختار سیم مورد نظر میباشد، معادله شرودینگر حاکم بر رفتار سیستم به ۲ معادله جدا از هم تفکیک می شـو د . بـا حـل معادلـه شرودینگر به دست آمده بصورت تحلیلی ( برای نخستین بار ، توابع موج الکترون ها و حفره ها در اینگونه سیم های کوانتومی به دست می آید .