سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی خجسته – دانشجوی دکتری سازه دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران
محمد رحیمیان – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران
مرتضی اسکندری قادی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل

چکیده:

در این مقاله پاسخ محیط نیمه بینهایت با رفتارایزوترپ جانبی تحت اثر تحریک هارمونیک عمود بر سطح آزاد محیط در حالت سه بعدی بدست می آید این پاسخ مربوط به امواج منتشر شوندهاز محل تحریک به سمت محیط می باشد. معادلات تعادل دینامیکی حاکم بر مسئله در دستگاه مختصات استوانه ای بصورت یک سری معادلات درگیر می باشد. با استفاده از یکی از توابع پتانسیلی که توسط اسکندری قادی در سال ۲۰۰۵ برای مسائل الاستودینامیک ارائه گردیده است. این معادلات بطور کامل مجزاسازی می شوند. با نوشتن تابع پتانسیل بصورت سری مختلط فوریه در امتداد تتا و استفاده از تبدیل هنکل در امتداد شعاعی جواب تحلیلی برای تابع پتانسیل در فضای هنکل بدست می آید. توابع گرین برای محیط های ایزوتروپ با استفاده از توابع بدست آمده برای محیط های ایزوتروپ جانبی بصورت تحلیلی بدست می آید و با نتایج موجود برای محیط های ایزوتروپ مقایسه می شود. توابع گرین بدست امده برای حل بسیاری از مسائل الاستودینامیک و همچنین بعنوان هسته برای معادلات انتگرال مرزی کاربرد دارند.