سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید قنبری – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا

چکیده:

گریدهای رایانشی مدل جدیدی برای توسعه رایانشهای موازی سنگین میباشد که هدف آن ایجاد یک ابررایانه انتزاعی با استفاده از منابع آزاد در شبکههای گسترده برای بسترهای نامطمئن ( چون اینترنت ) می باشد . از آنجاییکه در گریدهای رایانشی بستر ارتباطی و موجودیت منابع بسیار پویا است لذا مدیریت منابع از جمله توازن بار از مسائل مهم میباشد . در این مقاله یک الگوریتم توازن بار مبتنی بر کلونی مورچهها بنام امتیازدهی پیشنهاد شدهاست . در الگوریتم پیشنهادی، زمان جستجوی مورچهها برای یافتن منابع مناسب کاهش یافته ودر نتیجه توانایی سیستم گرید برای توازن بار افزایش مییابد . با انجام چند شبیهسازی، کارایی الگوریتم پیشنهادی نسبت به دو الگوریتم دیگر گزارش شده که هردو مبتنی بر کلونی مورچهها میباشند، نشان داده شده است