مقاله توافق سنجي مولفه هاي تبيين كننده كيفيت آموزش عالي كشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: توافق سنجي مولفه هاي تبيين كننده كيفيت آموزش عالي كشاورزي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت آموزش عالي كشاورزي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشجويان
مقاله نقطه نظرات
مقاله توافق سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفا ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف “توافق سنجي دانشجويان و اعضاي هيات علمي پيرامون هر يك از مولفه هاي تبيين كننده كيفيت آموزش عالي كشاورزي” انجام گرفت. جامعه‌ آماري تحقيق حاضر شامل دو گروه اعضاي هيات علمي ۱۵۷) نفر) و دانشجويان ۲۲۰۲) نفر) رشته هاي كشاورزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بودند كه از هر كدام به ترتيب ۶۷ نفر و ۱۱۸ نفر براي انجام تحقيق انتخاب گرديدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. اعتبار (روايي) پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه تهران مورد تاييد قرار گرفت. به منظور تعيين قابليت اعتماد (پايايي) ابزار تحقيق ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه ميزان آن براي هر يك از مقياس هاي اصلي پرسشنامه در حد مناسب (بالاي (۰٫۷ بود. نتايج بدست آمده از تحقيق نشان داد كه از ميان ۸۶ متغير مورد بررسي، بين اعضاي هيات علمي و دانشجويان در خصوص ۵۷ متغير توافق وجود داشت كه برخي از آن ها شامل “عملي بودن اهداف رشته تحصيلي، استفاده از نظرات سازمان هاي اجرايي در تدوين محتواي دروس رشته تحصيلي، سوابق و تجارب پيشين دانشجو در رابطه با كشاورزي، ارتباط رشته تحصيلي استاد با موضوع تدريس، ترويج فرهنگ تفكر انتقادي و تحليلي توسط استاد، توانايي استاد در ايجاد بحث و تبادل نظر و هدايت آن، و شرايط محيطي كلاس ها”‌ بودند.