مقاله تواناييها و قابليتهاي دانش آموختگان در پاسخ به نياز بازار كار به منظور ارايه چهارچوب ادراكي مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۵ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تواناييها و قابليتهاي دانش آموختگان در پاسخ به نياز بازار كار به منظور ارايه چهارچوب ادراكي مناسب
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تواناييها و قابليتهاي دانش آموختگان
مقاله صنعت و دانشگاه
مقاله بازار كار
مقاله نيازهاي شغلي
مقاله الگوي مفهومي
مقاله ارتباط نظري و عملي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تواناييها و قابليتهاي دانش آموختگان دانشگاههاي ايران در پاسخ به نيازهاي شغلي و حرفه اي در منطقه انرژي پارس جنوبي مي پردازد. براي اين منظور ابتدا با توجه به پيشينه تحقيق و مباني نظري، چهارچوب مفهومي براي تواناييها و قابليتهاي دانش آموختگان ارايه شد. با توجه به مولفه هاي اين چهارچوب پرسشنامه اي در پنج بخش تهيه و پس از اطمينان از روايي صوري و اعتبار آن (۸۳/۰)، داده ها از نمونه هاي مورد مطالعه (۳۳۶ نفر و ۹۶ كارشناس) كه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند گردآوري شد. اين داده ها با توجه به سوالات تحقيق و با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي مانند آماره t تك نمونه اي و تحليل عاملي تجزيه و تحليل گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده چهارچوبي پيشنهاد شد كه به كمك آن بتوان رابطه مطلوبي بين آموزشهاي دانشگاهي در پاسخ به نيازهاي بازار كار برقرار كرد. اين چهارچوب شامل پنج دسته مولفه اصلي فلسفه و اهداف، مباني نظري ، تواناييها و قابليتهاي دانش آموختگان دانشگاهها (بعد فني و ابزاري، بعد شناختي، بعد شخصيتي، بعد سازماني، بعد مديريتي و راهبردي و بعد ارتباطي)، ارزيابي چهارچوب و عوامل محيطي است.