مقاله توانايي بيماريزايي Beauveria bassiana در جمعيت لارو و حشره کامل شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis روي ارقام مختلف خرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: توانايي بيماريزايي Beauveria bassiana در جمعيت لارو و حشره کامل شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis روي ارقام مختلف خرما
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Beauveria bassiana
مقاله شپشه دندانه دار
مقاله ارقام خرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: غزوي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق سيدمحمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قارچ Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemia (Deut., moniliaceae) يکي از عوامل کنترل بيولوژيک شپشه دندانه دار خرما Oryzaephilus surinamensis L. (Col., Silvanidae) مي باشد. قدرت بيماريزايي اين قارچ روي مراحل لارو و حشره کامل آفت پرورش يافته روي سه رقم ساير، زاهدي و ديري در حرارت ۲۵±۲ درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي ۶۰ درصد و دوره روشنايي (۱۲L : 12D) مطالعه شد. نتايج نشان  داد براي مرحله رشدي حشره کامل کمترين  LC50مربوط به رقم زاهدي معادل ۱۰۴×۲٫۴۶ کنيدي در ميلي ليتر و بيشترين آن مربوط به روي رقم ديري معادل ۲٫۶۹×۱۰۴ کنيدي در ميلي ليتر بود. براي مرحله لاروي کمترين LC50 مربوط به رقم ساير و معادل ۳٫۳۱×۱۰۳ کنيدي در ميلي ليتر و بيشترين آن مربوط به رقم ديري معادل ۶٫۲۹×۱۰۳ کنيدي در ميلي ليتر بود. پايين ترين زمان ۵۰ درصد کشندگي (LT50) به ترتيب براي لارو و حشره کامل پرورش يافته روي رقم ساير و معادل ۴٫۶۹ و ۶٫۶۸ روز بود. بالاترين زمان ۵۰ درصد کشندگي (LT50) لارو و حشره کامل نيز مربوط به رقم ديري و به ترتيب معادل ۶٫۴۲ و ۷٫۰۷ روز بود. بنابراين در توصيه غلظت مناسب براي کاربرد در برنامه کنترل ميکروبي بايد مرحله رشدي آفت و نوع رقم خرما در نظر گرفته شود.