مقاله توانايي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش در بهبود فيبروز کبدي ناشي از تتراکلريد کربن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در (علوم تشريح ايران) Anatomical sciences journal از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: توانايي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان موش در بهبود فيبروز کبدي ناشي از تتراکلريد کربن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول بنيادي مزانشيمي
مقاله فيبروز کبدي
مقاله تتراکلريدکربن
مقاله سلول درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده ولوجردي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي تاثير پيوند آلوژن سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان بر ميزان فيبروز کبدي ناشي از تتراکلريد کربن در موش.
مواد و روش ها: تعداد ۵۵ سر موش ماده نژاد NMRI به ۵ گروه ۱۱ تايي تقسيم شدند و براي ايجاد فيبروز کبدي به مدت ۸ هفته، هفته اي دو بار به ميزان ۱ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن تتراکلريد کربن دريافت نمودند. علاوه بر آن، به موش هاي گروه سلول درماني در پايان هفته ۴، يک ميليون سلول مزانشيمي مغز استخوان آلوژن از طريق وريد دمي پيوند شد. سپس کبد آن ها با روش هاي هيستوپاتولوژيک و ايمنوفلورسنس از نظر ميزان فيبروز، استقرار سلول هاي پيوندي و ماهيت آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين ميزان آلبومين خون موش ها بررسي شد.
يافته ها: در گروه سلول درماني ميزان فيبروز و همچنين ميزان مرگ و مير موش ها به طور معني داري کاهش يافته بود (به ترتيب ۰٫۵۱±۲٫۲۴ در مقابل ۰٫۶±۳٫۴۸۳ درصد،P>0.05  و ۲۷٫۳ در مقابل ۴۵٫۵ درصد)، از طرفي ميزان آلبومين سرم نيز افزايش يافته بود که البته اختلاف آن ها معني دار نبود. اين يافته با درصد بسيار پايين سلول هاي پيوندي استقرار يافته اي که توانايي توليد آلبومين را داشتند (۰٫۰۸±۰٫۲۳ درصد کل سلول هاي بافت کبد) همخواني داشت. به طوري که اکثر سلول هاي پيوندي در نواحي پري پورتال استقرار يافته و توانايي توليد آلبومين را نداشتند.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که نقش اصلي سلول هاي مزانشيمي در بهبود فيبروز کبدي ناشي از تتراکلريد کربن نه از طريق تمايز آن ها به سلول هاي هپاتوسيتي، بلکه به طور عمده از طريق ساير مسير هاي برهم کنش متقابل با بافت آسيب ديده اعمال مي شود.