مقاله توانايي شناختي و سلامت روانشناختي بيماران با آسيب مغزي ناشي از ضربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: توانايي شناختي و سلامت روانشناختي بيماران با آسيب مغزي ناشي از ضربه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضربه سر
مقاله آسيب مغزي
مقاله سلامت رواني
مقاله افسردگي
مقاله توانايي شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرخواه فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: دهشيري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جابري امير
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: افراديكه دچار ضربه به سر مي شوند، در معرض خطر ابتلا به افسردگي و اختلالات رواني شناختي قرار دارند. اما هم بيماران و خانواده هايشان و هم تيم درماني بيشتر توجه خود را به مشكلات جسمي آنان معطوف مي نمايند. لذا اين مطالعه به منظور بررسي سلامت رواني اجتماعي و توانايي شناختي بيماران با آسيب مغزي ناشي از ضربه انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه كوهورت بر روي ۹۱ بيمار ۶۰-۱۸ ساله كه سابقه ضربه به سر داشتند و جهت درمان در بيمارستان ۱۷ شهريور آمل بستري شده بودند، انجام شد. بيماران ۶ و ۱۲ ماه پس از ضربه مورد پيگيري قرار گرفتند. سلامت عمومي، توانايي شناختي و افسردگي آنان با پرسشنامه هاي استاندارد GHQ 28 (پرسشنامه سلامت عمومي ۲۸ سوالي) ،MMSE (معاينه مختصر وضعيت رواني) و BDI (پرسشنامه افسردگي بك) با توجه به شدت صدمه مغزي (GCS) مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران ۱۲٫۰۸±۳۲٫۴۰ سال بود. ۷۹ نفر (۸۶٫۸%) مرد و بقيه زن بودند، در ۱۹ نفر (۲۰٫۹%) آنان ضربه سر از نوع شديد (۳-۸=GCS) بود. ۶۷ نفر (۷۳٫۶%) بيماران ۶ ماه و ۶۱ (۶۷%) ۱۲ ماه پس از ضربه، مشكوك به اختلال در سلامت رواني (با نقطه برش ۲۴) بودند. همچنين ۶ و ۱۲ ماه پس از ضربه، به ترتيب، فقط ۲۶ (۲۸٫۶%) و ۲۹ (۳۱٫۹%) نفر از بيماران با توجه به ايندكس افسردگي بك در محدوده طبيعي قرار داشتند. بين شدت آسيب مغزي با سلامت عمومي، افسردگي و توانايي شناختي ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05) اما عوامل دموگرافيك بر روي تغييرات روان شناختي بيماران از ۶ ماه الي ۱۲ ماه پس از ضربه تاثيري نداشته است (P=0.05).
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه نشان داد كه بيماران با آسيب مغزي ناشي از ضربه، اختلال در سلامت روان و توانايي شناختي دارند. بنابراين به نظر مي رسد كه مي توان قبل از يكسال با بررسي روانشناختي بيمار، به وجود اختلالات پي برد و با درمان و بازتواني صحيح و به موقع از مشكلات بيمار و خانواده او كاست.