مقاله توانايي گياه جو (.Hordeum vulgare L) در جذب پتاسيم از ميکاهاي دي و ترياکتاهدرال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۷۰ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: توانايي گياه جو (.Hordeum vulgare L) در جذب پتاسيم از ميکاهاي دي و ترياکتاهدرال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موسکويت
مقاله فلوگوپيت
مقاله جو
مقاله اثرات ريزوسفري
مقاله رهاسازي پتاسيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خياميم فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: خوش گفتارمنش اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ايوبي شمس اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هواديدگي کاني هاي موجود در خاک، منبع اوليه بسياري از عناصر غذايي ضروري رشد گياه از جمله پتاسيم مي باشد. نقش مهم پتاسيم در افزايش کيفيت محصولات کشاورزي به خوبي شناخته شده و از طرفي کاني هاي ميکايي به عنوان منبع اصلي تامين پتاسيم در خاک هاي کشورمان غالب هستند. بعلاوه، اطلاعات دقيقي در مورد نقش کاني هاي ميکايي در تامين پتاسيم براي جو که دومين محصول پرتوليد کشورمان است وجود ندارد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي توانايي گياه جو در استفاده از پتاسيم ساختاري يک نوع ميکاي دي اکتاهدرال (موسکويت) و نوعي ميکاي تري اکتاهدرال (فلوگوپيت) انجام شد. در اين پژوهش از آزمايش فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار استفاده شد. بستر کشت مخلوطي از شن کوارتزي (به عنوان ماده پر کننده) و کاني پتاسيم دار (موسکويت و فلوگوپيت) بوده و گياهان به وسيله دو نوع محلول غذايي (پتاسيم دار و بدون پتاسيم) در دوره چهار ماهه کشت تغذيه شدند. در اين مطالعه از رقم گوهر که به طور معمول در منطقه اصفهان کشت مي شود، استفاده شد. در پايان دوره کشت بخش هوايي و ريشه گياه جدا شده و عصاره گيري به روش خاکستر گيري خشک انجام گرديد و مقدار پتاسيم در عصاره گياه توسط شعله سنج تعيين شد. در تيمارهاي بدون پتاسيم مقدار پتاسيم جذب شده توسط گياه به طور معني داري تحت تاثير نوع بستر کشت قرار داشت. به طوريکه بيشترين جذب به گياهان رشد کرده در بستر حاوي فلوگوپيت مربوط بوده است. اما اختلاف معني داري بين بستر هاي موسکويت و کوارتز مشاهده نشد. غلظت پتاسيم در گياهان رشد کرده در بستر فلوگوپيت حتي تحت محلول غذايي بدون پتاسيم در محدوده کفايت قرار دارد. اين مساله نشان مي دهد، در محيطي که پتاسيم ساختاري کاني ها تنها منبع تامين پتاسيم مي باشد، نوع كاني ميكايي در ميزان پتاسيمي كه در دسترس گياه قرار مي گيرد اهميت بسزايي دارد.