سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد آرمین – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
قربان نورمحمدی – استاد واحد علوم و تحقیقات — تهران
اسکندر زند – اعضای هیات علمی بخش علف های هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران
محمد علی باغستانی – اعضای هیات علمی بخش علف های هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهران

چکیده:

به منظور بررسی قابلیت رقابتی دو رقم متحمل و ضعیف گندم در سطوح مختلف تراکم گیاهی و تراکم یولاف وحشی و اثر آن بر عملکرد و اجزای عمل کرد، آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۸۳ در مزرعه تحقیقاتی بخش علف های هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی در کرج به مرحله اجرا در آمد . این بررسی در قالب آزمایش فا کتوریل با دو رقم رقابت کننده قوی (نیک نژاد) و رقابت کننده ضعیف (روشن) و سه تر اکم گندم(توصیه شده برای هر رقم، توصیه شده + ٢٥ % و توصیه شده +۵۰%) و چهار تر اکم یولاف وحشی (۵۰، ۲۵، ۰ و ۷۵ بوته در متر مربع ) با ٤ تکرار انجام گرفت . نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که رقم نیک نژاد در کلیه شرایط آزمایش به دلیل تر اکم پذیری بالا و داشتن تعداد پنجه بارور بیش تر عمل کرد زیادتری نسبت به رقم روشن تولید ک رد.افزایش تر اکم گندم سبب افزایش ارتفاع، تعداد سنبله در واحد سطح و تعداد دانه در متر مربع و در نهایت افزایش عمل ک رد شد . با افزایش تراکم یولاف وحشی عمل کرد در هر دو رقم کاهش پیدا کرد و میزان کاهش عمل کرد در رقم روشن بیش تر از رقم نیک نژاد بود . افزایش تر اکم گیاهی به میزان ٢٥ % در حضور علف هرز سبب افزایش عملکرد شد.