سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اشرف سلطانی طولارود – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

باکتری های محرک رشد گیاه ) (PGPR به گروه نامتجانسی از باکتری های ریزوسفری مفید اطلاق میشوند که قادرند در شرایط معین با استفاده از یک یا چند مکانیسم خاص رشد گیاه را افزایش دهند . این باکتری ها می توانند بطور مستقیم با مکانیسم هایی مانند سنتز هورمون های گیاهی، افزایش قابلیت فراهمی عناصر معدنی نامحلول مثل فسفروسنتز آنزیم هایی چون آنزیم ACC -deaminase یا غیر مستقیم با سنتز آنتی بیوتیک، ترشح سیدروفور ، HCN ،ترشح آنزیم های برون سلولی مانند کیتینازموجب افزایش یا تحریک رشد گیاه شوند[ Glick, 1995 ]