سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید رضا ناصری – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
میر مسعود خیرخواه زرکش – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و ابخیز داری
محمد جواد عزیز خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژ ئو لوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

پیرامون اجرای این برنامه های توسعه جهت نیل به اهداف مورد نظر که همانا رشد همه جانبه کشور در عرصه های صنعتی اقتصادی و اجتماعی میباشد صنایع مختلف شیمیایی و کشاورزی در سطح کشور و به ویژه استان همدان ایجاد و توسعه یافته است.این توسعه باعث تولید روز افزون پسماند های ویژه در استان میباشد.بنا بر این دفع این پسماند هاو کاهش خطرات ناشیاز آنها بر اساسیک مدیریت صحیح از ضروریات استان شده است .هدف از این مقالهانتخاب مکان های مناسبدر محدوده ی رزن-قهاوند برای دفن بهداشتی پسماندهای ویژه می باشد.برای این منظور از یک سیستم پشتیبانتصمیم گیری مکانی(sdss)استفاده شده است.به طوریکه در این سیستم سیستم های تصمیم گیری های چند معیاری(mcdm)و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (gic)با یکدیکر تلفیق شدند.ابتدا معیار های لازم و تاثیر گذار در انتخاب محل دفنشناسایی شده و سپس این معیار ها بر اساس روش تحلیلی سلسله مراتبی(ahp)به اجزای کوچکتر تقسیم شده است.در ادامه با استفاده ازروش مقایسه های زوجیمعیار های موجود در هر جزئاولویت بندی شدند.در این روش هر معیار بر اساس د رجه اهمیت عددی بین ۱ تا ۹ (۱ از اهمیت کمتر و ۹ با اهمیت)دریافت نمودند.آنگاه به کمک روش ساتی درجه اهمیت قضاوت های انجام گرفته (اوزان)برای هر سطح محاسبه شده است.در ادامه در محیط gic لایه هایاطلاعاتی موردنیاز از قبیل فاصله از چاه و چشمه و قنوات فاصله از رودخا نه ها عمق آبی زیر زمینی نفوذ پذیریشیب هیدرولیکی مناطق تغذیهنوع عوارضزمین کاربری زمینشیب تو پوگرافیفاصله گسلیواحدهای سنگییخبندان دما تبخیررطوبت بارندگی نوع اقلیم فاصله از تولید کنندگان فاصله از جاده و شهر و روستا و معدن تهیه شده و اوزان محاسبه شده در سطوح ساختار درختی به این لایه ها اعمال گردیدهسر انجام با تلفیق لایه هی تلفیقی با هم شش محدودهکه عمدتا در جنوب غرب شهر قهاوند قرار دارد به عنوان مکان مناسب دفن پسماند های ویژه انتخاب شدند.در این تحقیق نشان می دهد با کمک sdss میتوان مسائل پیچیده و دشوار همچون مکانیابی محل دفن پسماندهای ویژه را با تقسیم نمودن آن به اجزا و معیار هایتاثیر گذار ساده نمود.همچنین با کمک mcdm معیار های کیفیتاثیر گذار در انتخاب مکان landfill با داده هی عددی و قابل محاسبه تلفیق شده و امکان تصمیم گیری بر اسا محاسبات ریاضی امکان پذیر می شود.