سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی صدروی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

حبوبات با میزان بالای انرژی، پروتیین ، انواع ویتامینها ، عناصر معدنیو خواص دارویی از محصولات مهم زراعی ایران هستند .قارچهای همزیست ریشه این گیاهان ، قارچهای میکوریز آربوسکولار ،که از شاخه گلومرومیکوتا هستند ، توانایی خود را در افزایش جذب آب وعناصر غذایی ( فسفر و روی ) ، رشد ، مقاومت به قارچها و نماتدهای انگلو محصول حبوبات به اثبات رسانده اند.این قارچها را می توان با روش الک کردن سوسپانسیون ریزوسفر در آب و سانتریفیوژ کردن در محلول سوکرز جداسازی و با کشتهای گلدانی متوالی بر روی ریشه ذرت ، سورگوم وجو ، هواکشت ریشه های قلمه های انگور کلنیزه شده ویا بر روی ریشه های گوجه فرنگیو یا هویج تحریک به رشد شده بر روی محیطهای کشت مصنوعی در شرایط آزمایشگاهی تکثیر نمود.مایه تلقیح این قارچها به شکل تجاری دربازاربعضی کشورها وجود دارد.بیست گونه از این قارچها در ایران شناسایی و معرفی شده اند .