سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی زروندی – پزشکی قانونی نیشابور – سازمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی

چکیده:

توانبخـــشی اعتقـــادی در مـــدیریت بحـــران و بلایـــا ، فرآینـــدی اســـت آموزشـــی ، کـــه طـــی آن بـــر مبنـــای اصـــول اعتقـــادی و وحیـــانی ضـــریب آگـــاهی و بیـــنش مبتلایـــان و مـــصیبت دیـــدگان از فلـــسفه وجـــودی بلایـــا و فــضیلت صــبر در آن افــزایش مــی یابــد . تــا از ایــن رهگــذر ضــمن تــسهیل تحمــل شــرایط بحــران ، تــا حــد امکــان آرامش روانی و روحی در آنها تحصیل و تثبیت گردد . توضیح این مطلب به این است مادامی که ، آدمی نسبت به زوایای غیبی بلایا و بیماریها اشراف و وقـوف کـافی نداشـته باشـد، ضمن سنگینی بار تحمل حوادث و بلایا بر دوش او ، امکان شک و تردید در اصـول اعتقـادی و مـسئله عـدل پروردگـار بوجـود خواهد آمد و این خود مزید بر علت ( بحران ) خواهد بود . چرا که این مسئله جزو بالاترین و مهمترین خطرات اعتقـادی اسـت که می تواند تبعات سوئی در رفتار و منش شخص بجا بگذارد . که نهایتاً بازگشت آن به اجتماع خواهد بـود . لـذا تبعـات روحـی وروانی انسانی که به بلایا با دید منفی می نگرد با انسانی که به آنها با دید مثبت می نگرد ، تفـاوت اساسـی خو اهـد داشـت . از سوی دیگر بخش مهمی از مدیریت عوارض لاینفک حوادث غیر مترقبه که سبب ایجاد حالت بحران ه ستند و اعـم از بیمـاری ، مجروحیــت ، مــصدومیت ، مفقودیــت و معلولیــت و نــاتوانی و نهایتــاً مــرگ و میــر اســت ، بــه طریقــه صــحیح آمــوزش و اطلاع رسانی مبتلایان و مصیبت دیدگان وابسته است و توانبخشی اعتقادی با تعریفی که در بالا آمده اگر چـه پدیـده نوپـایی بنظــــر مــــی رســــد لکــــن ضــــمن کمــــک بــــه جریــــان مــــدیریت صــــحیح بحــــران ، تــــأثیر بــــسزایی در تـــسکین و تثبیـــت شـــرایط روانـــی و روحـــی افـــراد خواهـــد داشـــت کـــه بـــا ســـرمایه گـــذاری فکـــری و تبلیغـــی از ســــوی صــــاحبان امــــر مــــدیریت بحــــران قابــــل تحقــــق و دســــتیابی اســــت لــــذا در راســــتای تحــــصیل و تحقیق این هدف محورهای ذیل از دیدگاههای معرفتی ، روایی و قرآنی مورد بحث قرار می گیرد :
محور اول : فلسفه وحکمت ابتلاء به بیماری ( قسمت ا ).
محور دوم : فلسفه و حکمت ابتلاء به بیماری ( قسمت ).۲
محور سوم : فضیلت ابتلاء به بیماری و صبر بر آن