سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه پورحیدری – کارشناس ارشد مامائی و عضوهیات علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
آذر سوزنی – کارشناس ارشد پرستاری و اعضاء هیات علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود
حسین ابراهیمی – کارشناس ارشد پرستاری و اعضاء هیات علمی دانشکده علوم پزشکی شاهرود

چکیده:

توانبخشی بیماران دیالیزی تحت تاثیر بسیاری از عوارض مرتبط با وضعیت اورمیک و درمان همودیالیزمی باشد. یک عارضه که بخصوص در بیماران مرد و همودیالیزی ایجاد می شود ، اختلال عملکرد جنسی است که حدود%۵۰ از آنان را تحت تاثیر قرارداده و علت دقیق آن هنوز ناشناخته است همودیالیز مزمن رایج ترین درمان برای بیماران مبتلا بهESRDمی باشد. با وجود پیشرفتهای قابل توجه در درمان همودیالیز شامل کوتاهتر شدن ساعات دیالیز در هفته و همچنین کم شدن دفعات درمان طبی و عوارض تکنیکی ، هنوز همودیالیز با بسیاری عوارض جسمی و سایکولوژیک همراه می باشد که عبارتند از : کم خونی ، خستگی ، افسردی و اختلال عملکرد جنسیمحققین گزارش کردند که بیماران مبتلا بهESRD از هر دو جنس اما با اولویت در مردها هنگامی که تحت درمان با دیالیز قرار می گیرند ، عملکرد جنسی شان مختل می گردد . یک بررسی اخیر موید آن است که ۶۵ % بیماران دیالیزی از ارتباطات جنسی شان رضایت ندارند. ناتوانی ثانویه شایعترین اختلال عملکرد جنسی است که اغلب در بیماران مزمن دیالیزی اتفاق می افتدTurmدر یک مطالعه بر روی ۲۲ مرد دیالیزی ، گزارش کرد که تمام مردها قادر به حفظerection در آغاز اورمیشان هستند ، اما وقتی تحت درمان با دیالیز قرار گرفتند ، فقط ۱۰ نفر آنها قادر بهerection بودند. تحقیقات متعدد نشان داده که شروع دیالیز منجر به بهبود وضعیت عمومی بیماران دیالیزی می شود اما سبب بدتر شدن وضعیت جنسی آنها می گردد. شیوع بالای اختلال عملکرد در بیماران مرد دیالیزی یک پدیده پیچیده است که در ارتباط با عوامل فیزیولوژیک ، سایکولوژیک و اجتماعی خودش را بروز می دهد