سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا موقری – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان شرکت ن
مینو میترا چهرزاد – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان شرکت ن
شهرام رحیمی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان شرکت ن
مژگان ساطانی – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشگاه علوم پزشکی گیلان – بیمارستان شرکت ن

چکیده:

بعد از وقوع فجایع وبلایای طبیعی در صد قابل توجهی از افراد دچار شکستگیهای گوناگون،ضایعه نخاعی،ضربه مغـزی و …. مـی شوند . در این خصوص اقدامات توانبخشی پرستاری به هنگام با فرایند هدفدار در محدودیت زمانی از اهمیت بـالایی بـر خـوردار است . درک از توانبخشی در سالهای اخیر دسـتخوش تغییـرات زیـادی شـده اسـت . کـل گـرا بودن،کـار بـا بدنـه جامعـه واجتمـاع
ازخصوصیات ساختار جدید توانبخشی است . این ساختار ها درپیوند تنگاتنگ با حمایت اجتماعی طراحی می شوندوبه دلیل اختلال در تعادل حیـاتی وفعالیـت شـناختی که آثارآن ممکن است از یک هفته تا ۳۰ سال بعد ظاهر شود،توانبخشی کفایت وتوانایی ازاهداف توانبخشی سانحه است . کشورایران به دلیل داشتن رتبه ششو ازنظ ر بلاخیزی،توانبخشی علمی،سیستمیک وارجـاع ازطریـق زیرازاهمیـت بـالایی بـر خوردار است : نقش ارجاع سریع مجروحین در پیشگیری از سانحه،در این خصوص برنامه ۱۰ ساعته ای در ۵ دوره دربیمارستان روزبـه گذاشـته شده که تجارب آن دوره ها بطور مفصل در کنفرانس ارائه خواهد شد . ارائه مراقبت همه جانبه به منظور ارتقاء سطح عملکرد مستقل به منظوربازگشت به جامعه ودستیابی به رفاه اجتماعی . مواجهه با فقدان ها،غم ها،مشکلات وبیماری های مزمن . شناسایی فاکتور های تاثیر گذار بر افراد در گیر درسانحه . بکارگیری استراتژی متمرکز برحل مشکل جهت سازگاری با استرس بعد ازسانحه . این مداخلات در چرخه بحران ها در سه مرحله قبل ازبحران،حین بحـران وپـس ازبحـران بـه منظـور دسـتیابی بـه قـدرت درتوانایی حول محور های ممانعت،آمادگی وکاهش صدمات احتمالی بطور مفصل در اصل مقاله صحبت خواهد شد .